Obchodní podmínky

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně 21 % DPH.

Doprava po ČR je 150 Kč/kus.

Zboží značené SKLADEM 24H odešleme do 24–48 h. Doba dodání zboží, které není na skladě u nás, je pouze orientační. UPOZORŇUJEME, ŽE SE JEDNÁ O OBVYKLOU DODACÍ LHUTU A JE MOŽNÉ, ŽE ZBOŽÍ NEBUDE DOSTUPNÉ (data na webu se aktualizují každou hodinu). V případě, že zboží bude nedostupné, budeme Vás neprodleně informovat o zrušení objednávky. O dostupnosti zboží se můžete před objednávkou informovat na emailu info@alukola.com

Doručovací a fakturační adresa:

ALUKOLA s.r.o.
Klementova 316
336 01 Blovice

IČ: 29099021
DIČ: CZ29099021

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné k www.alukola.com (dále jen „alukolacom“) . Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem (dále jen " alukolacom ") na straně dodavatele a zákazníkem na straně kupujícího.

I. Cenové podmínky

Doprava pro web WWW.ALUKOLA.COM po ČR je 150 Kč/kus.

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na aukolacom je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „katalog“). Katalog obsahuje maloobchodní prodejní cenu (jsme plátci DPH). Dopravné a balné hradí kupující ve výši 100 Kč/kus, pokud není stanoveno u konkrétního zboží jinak. alukolacom si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

II. Podmínky a možnosti úhrady

Platba dobírkou HOTOVĚ řidiči kurýrní služby při převzetí zboží. Zákazník platí zboží z katalogu alukolacom výhradně dobírkou HOTOVĚ, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem.

Platba běžným bankovním převodem po předchozí domluvě, jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo faktury.

Zboží pouze zasílame kurýrem, osobní odběr není možný.

U dražších zásilek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zálohu předem avšak až po předchozí domluvě se zákazníkem.

III. Podmínky dodání

Doručení balíku – řidič Vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí Vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilku Vám standarně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit) Termín expedice zboží. Alukolacom vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Doba dodání skladového zboží je 24–48h. Zboží značené skladem v EU je dodano obvykle během 5–7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to buď emailem nebo telefonicky! Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. U neobvyklých rozměrů a dezénů pneumatik, je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich dodavatelů. Spotřebitel je povinen překontrolovat při převzetí obsah zásilky, v případě poškození nemusí spotřebitel zásilku převzít nebo uvést poškození do předávacího protokolu přepravní firmy, že byla zásilka poškozena. Následně ale musí informovat prodejce, který reklamaci vyřídí s přepravní společností. Škoda na zásilce musí být nahlášena přepravní společnosti nebo prodejci do 2 dnů od doručení.

IV. Záruční podmínky

Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců pro spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku, Občanského zákoníku a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.
Uplatní-li kupující během záruční doby důvodně vadu, má nárok

  1. na výměnu vadného výrobku za bezvadný, jde-li o vadu odstranitelnou
  2. na bezplatné odtranění vady, jde-li o vadu ostranitelnou
  3. na přiměřenou slevu z ceny
  4. na zrušení smlouvy, dojde-li k opakované oprávněné reklamaci.

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

Místa, kde lze uplatnit reklamaci jsou: osobně na adrese společnosti, info@alukola.com nebo na telefonu 777 617 357
Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat.

V.

Veškeré objednávky se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy alukolacom objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti provozovatele alukolacom.

VI. Reklamační řád

Reklamační řád alukolacom vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost kontroly. Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje alukolacom. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat alukolacom, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat, popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku, kterou přijal. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním, toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či emailem prodávajícího na info@alukola.com.

VII. Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneu může být uplatněn pouze na adrese dodavatele:

ALUKOLA s.r.o.
Klementova 316
336 01 Blovice

info@alukola.com
TEL.: +420 777617357

alukolacom vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel alukolacom prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s ustanovením zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2014.

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů Ochrana osobních údajů je poskytována fyzickým osobám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR), ve znění pozdějších předpisů. Kdo zpracovává osobní údaje? Správce, společnost ALUKOLA s.r.o. , IČ: 29099021 , se sídlem Klementova 316 , Blovice, tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů a právech dotčených osob. Zpracování osobních údajů provádí v sídle firmy pověřený zaměstnanec dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv. Poskytnuté osobní údaje jsou předány výhradně pro legitimními účely plnění smluvních podmínek a zákonné povinnosti správce, nesmí být předávány třetím osobám za žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům dle povahy služby, kterou správce poskytuje, jsou: přepravní společnosti, poskytovatelé platebních bran, osoby, které zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro poskytování služeb využíváme, včetně zajištění dostatečného zabezpečení a integrity našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují, úřady státní správy a další instituce dle zákonných povinností. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly správci dobrovolně poskytnuty, a to v souvislosti s využíváním služeb poskytovaných společností ALUKOLA s.r.o. respektive uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v případě svého oprávněného zájmu či k plnění zákonných povinností. Osobní údaje budou správcem zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorga­nizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Správce předpokládá, že poskytnuté osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při uzavření smlouvy atd.) jsou správné a pravdivé. Dotčená osoba je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které jsou poskytnuty při registraci, v objednávce k některé z nabízených služeb: E-mail Heslo v zašifrované podobě Jméno a příjmení Telefonní číslo Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze v případě odběru tištěných titulů) a dále údaje, které lze získat při využívání poskytovaných služeb: IP adresa soubory cookies (v případě on-line služeb) viz Zásady používání cookie případně jiný online identifikátor Mohou být osobní údaje zpracovávány i bez nutnosti udělení souhlasu? Osobní údaje jsou zpracovávány jednak na základě uděleného souhlasu, ale dále například také na základě oprávněného zájmu správce (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím zpracovávat osobní údaje i bez udělení souhlasu plnění zákonných povinností, kdy zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů Bez nutnosti souhlasu lze osobní údaje zpracovávat v případě: poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy není vyjádření souhlasu nutné. Není-li jednoznačně zvolena jiná možnost, správce je oprávněn na základě prokazatelného projevení zájmu o správcem poskytované služby zpracovávat osobních údaje také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Je-li zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých údajů svobodně a byl konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@alukola.com Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování služby, splnění smlouvy, zájmu o odběr obchodních sdělení) a následně na dobu neurčitou, až do jejich odvolání. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů Správce je povinen zajistit proveditelnost práv fyzické osoby, která má právo přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Ve vztahu k osobním údajům je správce povinen zajistit proveditelnost zejména následujících práv: právo svůj souhlas kdykoli odvolat, právo osobní údaje opravit či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, právo požadovat přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat správce o vysvětlení, požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů, je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, nevyhoví-li správce žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo, správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Informace o přijatých opatřeních k žádosti dotčené osoby správcem poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, bude-li kupující souhlasit. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty a dále zpracovávány, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Společnost ALUKOLA s.r.o. pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení poskytnutých osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Alu kola, pneumatiky

Alu kola, pneumatiky

  • Doprava ČR je 150 Kč/kus
  • Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Rychlý kontakt

Tel.: 777 617 357
e-mail: alu_kola@centrum.cz

Pošta

PPL

Tvorba webových stránek iD-SIGN, obchodní systém 4shopping, redakční systém 4site CMS.